Членство в ПТП Консулт

Членуването в сдружението е доброволно, като членовете му могат да бъдат пълноправни и асоциирани.


Пълноправни членове на сдружението могат да бъдат дееспособни физически и юридически лица, които споделят целите на сдружението и средствата за тяхното постигане, изпълняват неговия устав, плащат редовно членския си внос и могат да допринесат за постигането на целите на сдружението.


Асоциирани членове на сдружението могат да бъдат физически и юридически лица, които споделят целите на сдружението и имат доказано високи етични и професионални качества при осъществяване на своята дейност, ползват се с добро име сред обществеността и държавните институции.